بر ما چنین گذشت همزنجیر

1-ru

دانلود

قرن ها پيش، قابله هوشمند تاريخ، نسل نخست ما را از دامن اقتصاد کالايی متولد ساخت. به عنوان کسانی که نيروی کارشان کالا است و همين کالا تنها مايملک آنان است، به عنوان فروشندگان نيروی کار، بردگان مزدی، انسان های جدا از کار و فراورده های کار خويش، ساقط از حق دخالت در سرنوشت کار و حاصل کار و زندگی خود، پا به عالم هستی نهاديم. با همين شاخص ها از پيشنينان خويش متمايز گرديديم. کارگر شديم. برای زنده ماندن خود نيروی کارمان را به سرمايه فروختيم، سرمايه توليد کرديم، با زادن ما سرمايه که قبلا در شکل های تجاری و ربايی و مانند اينها بود. سرمايه محصول کار ما، سرمايه عصر سرمايه داری گرديد. رابطه جديدی در تاريخ شکل گرفت. رابطه خريد و فروش نيروی کار، رابطه کار و سرمايه، رابطه ای که در آن کار و توليد می کرديم و محصول کار ما سرمايه می شد، سرمايه ای که ملک طلق سرمايه دار بود. رابطه ای که در يک سو طبقه ما بردگان مزدی و در سوی ديگر طبقه سرمايه دار را پديد آورد، رشد و توسعه داد و به دو طبقه اصلی جامعه و جهان حاضر مبدل ساخت. رابطه ای که خاستگاه و سرچشمه جنگ اجتناب ناپذير ميان طبقه ما و طبقه سرمايه دار بود. فروش نيروی کار اجبار قهری زندگی و شرط زنده ماندن ما شد. چاره ای نداشتيم جز اينکه در هر شبانه روز، 12 ،14 ،16 و گاهی بيشتر برای سرمايه داران کار کنيم. سهم ما از روزانه طولانی فرساينده و هلاکت بار کار، فقط بهای نيروی کار يا مزد بود. مزدی که آن را در فاصله زمان بس کوتاهی از روزانه طولانی کار خود توليد می نموديم و کل مابقی ساعات کار نما سرمايه و سود سرمايه داران می گشت. اگر 16 ساعت جان می کنديم. فقط چند ساعت آن کل مزد ما و همه ارزش های توليد شده مابقی، سرمايه مردار خواران سرمايه دار می گرديد. محصول مستقيم اين رابطه دهشت آور ضد انسانی، فقر و فلاکت و گرسنگی و آوارگی رقت بار ما بود. سوای نيروی کار هيچ چيز ديگری نداشتيم و بهای ناچيز اين کالا کفاف تأمين ابتدائی ترين نيازهای زندگی ما را نمی داد…

برای دریافت کتاب از لینک دانلود استفاده کنید:

دانلود

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *