تاریخ جنبش کارگری ایران (جلد دوم)

tarikh2-l

دانلود

******************
نویسنده: م.الف (ناصر پایدار)
تعداد صفحات: 286
تاریخ انتشار: تابستان 1398
*********************

فهرست مطالب این کتاب:

فصل نهم / از 1357 تا 1360 / جنبش شورا سازي و تصرف کارخانه ها

کارگران نفت، تشکيل کميته اعتصاب و شورا
«شوراهاي کارگري» پس از قيام بهمن
شوراي کارگران کارخانه توليد اسکلت فلزي
شوراهاي کارگري سازمان صنايع گسترش و نوسازي
اتحاد شوراهاي کارگري گيلان
شوراي کارگران مينو، تصرف کارخانه
خيزش کارگران کوره پزخانه‌هاي آمل
کارگران «متوساک» و اداره شورائي کارخانه
شوراي کارگران شرکت فني «نواسا»
شوراي کارگران کارخانه ملاوي
شوراي کارگران کارخانه گلوکزان
شوراي کارگران کارخانه «وزنه»
جنبش شورائي و طيف نيروهاي کمونيسم خلقي
راهپيمائي کارگران اصفهان
جنبش عليه بيکاري
جنبش تصرف خانه‌هاي خالي
جنبش کارگري و شوراها در کردستان
جنگ جنايتکارانه رژيم‌هاي ايران و عراق و تشديد سرکوب جنبش کارگري

فصل دهم / نيمه اول دهه شصت خورشيدي

1- ظرفيت دفاع و آرايش قواي روز طبقه کارگر
2- آرايش جديد طبقه ‌سرمايه‌دار ايران
3- موقعيت فاجعه بار جنبش کارگري جهاني
30 خرداد سال 60، فاز جديد سرکشي فاشيسم ديني بورژوازي
جمهوري اسلامي و «قانون کار»
ادامه مقاومت‌ها و سنگرگيري‌هاي جنبش کارگري
افت مقاومت کارگران و گسترش تهاجم سرمايه

فصل يازدهم / نيمه دوم دهه شصت، تبعات و آثار شوم شکست

عوارض مستقيم و غيرمستقيم شکست کارگران در بهمن 57
1- عروج جهاني فاشيسم هار اسلامي بورژوازي
2- قانون گرائي، اپوزيسيون آويزي و انقلاب گريزي
3- تشتت و بلوک بندي در ساختار قدرت سياسي
اعتصابات و اعتراضات کارگران در اين برهه تاريخي
1. کارخانه ايران خودرو / فروردين 1365
2. مؤسسه پلي اکريل اصفهان / ارديبهشت 1365
3. شرکت واحد اتوبوس راني تهران / خرداد 1365
4. شرکت روغن نباتي پارس تهران – خرداد 1365
5. شرکت بنز خاور / تيرماه 1365
6. کوره پزخانه‌هاي شهر همدان / تيرماه 1365
7. کارخانه سيمان تهران – تيرماه 1365
8. چيت ري تهران / مهرماه 1365
9. گروه صنعتي ملي (کفش ملي) / خردادماه 1366
10. کارخانه نيشکر هفت تپه خوزستان / تيرماه 1366
11. جنرال تاير تهران / خرداد 1366
12. کارخانه ارج تهران / شهريور 1366
13. کارخانه بنز خاور تهران / شهريور 1366
14. کمباين سازي اراک / فروردين 1366
15. شرکت لوله سازي اهواز خوزستان / اسفند 1366
16. کارخانه زامياد تهران / ارديبهشت سال 1367
17. خيزش کارگران پارس الکتريک تهران عليه شوراي اسلامي کار / ارديبهشت 67
18. صنايع فلزي تهران / امرداد 1367
19. پالايشگاه تهران / اسفند 67 و فروردين 1368
20. کارخانه کاشي سعدي تهران / فروردين 1368
مروري در کارنامه پنج ساله، فروماندگي‌ها و نقاط قوت
1. تشديد مبارزه براي خواسته‌هاي معيشتي
2. خشم و قهر روز افزون عليه شوراهاي اسلامي کار
3. مبارزه عليه اعزام به جبهه‌هاي جنگ
4. طنين تازه همصدائي‌ها، همبستگي‌ها و همرزمي‌ها
5. اعتصاب عليه الحاق کارخانه‌ها به صنايع نظامي
پايان جنگ و هولوکاست 67 بورژوازي درنده اسلامي

فصل دوازدهم / 1368 تا 1376 / دولت رفسنجاني و طرح تعديل اقتصادي

«سازندگي» فاشيستي و بازسازي چرخه ارزش افزائي سرمايه اجتماعي ايران
فروپاشي «سازندگي»!! و غرش کوبنده بحران اقتصادي
طغيان مبارزات توده‌هاي کارگر
اعتصاب عظيم 13000 کارگر کفش ملي
کارخانه ايران خودرو
سه هفته اعتصاب در 180 کوره پزخانه شهر همدان
اعتصاب دو هزار کارگر شهرداري تهران
اعتصاب کارگران پالايشگاه نفت اصفهان
اعتصاب کارگران سازمان آب و فاضلاب تهران
اعتصاب کارگران نساجي‌هاي شمال
اعتصاب شورش مانند کارگران مبليران
اعتصاب کارگران کارخانه بنز خاور
اعتصاب موفق کارگران کوره پزخانه‌هاي اروميه
کارخانه چوب اسالم در استان گيلان
اعتصاب کارگران کارخانه «خودروسازان»
جنبش کارگري در کردستان
1. همبستگي و حمايت گسترده کارگران از اعتصابات و اعتراضات همديگر
2. رشد چشمگير سنديکاليسم و تشکل سازي‌هاي رفرميستي
3. کمپين پردازي فعال براي برگزاري مراسم اول ماه مه هر سال
جنبش کارگري، رفرميسم راست و چپ و رويکردهاي جديد
نطفه بندي رويکرد راديکال ضد ‌سرمايه‌داري و براي لغو کار مزدي

Print Friendly, PDF & Email