سرمایه داری و فاجعه آلودگی محیط زیست

 

 

http://www.simayesocialism.com/wp-content/uploads/2018/12/سرمایه-داری-و-فاجعه-آلودگی-محیط-زیست-جلد-اول.pdf

———————————-

تاریخ انتشار: 1393 / 2014

تعداد صفحات: 213

———————————-

فهرست مطالب:

  • تغییرات آب و هوایی، تراکم انباشت سرمایه
  • بر روی زمین و زباله در آسمان
  • سرمایه، تبدیل ذخائر حیاتی زمین به اهرم افزایش
  • سود و گرسنه سازی کارگران
  • دفع آفات نباتی یا رفع زندگی انسانها
  • انرژی اتمی، آخرین ارمغان سرمایه داری
  • سرمایه داری و پخش و نشر سموم در طبیعت
  • سرمایه داری و دعوی دروغین چالش آلودگی محیط زیست

 

Print Friendly, PDF & Email