سرمایه و بحران

 

——–—–{ دانلود }————

——————

تاریخ انتشار: 1381

تعداد صفحات: 317

——————

فهرست مطالب:

  • بورژوازی ايران و پويه مختل بازتوليد سرمايه داری
  • بحران سرمايه داری و جنبش کارگری
  • ناسیونال رمانتیسیسم، تئوری اقتصاد رانتی و استبداد نفتی
  • سرمایه، بحران و حوزه یورو
  • کارگر و طبقه کارگر
  • بحران سرمایه، دولت متزلزل و لایحه هدفمندی یارانه ها
  • سرمایه داری، بحران و انحطاط
  • بخدادهای اقتصادی، سیاسی روز و جنبش کارگری ایران
  • نگاهی به رابطه کار و سرمایه در ایران
  • جامعه ایران و «معضل توسعه»

 

Print Friendly, PDF & Email