مجموعه مقالات (اقتصادی – سیاسی)

 

———–{ دانلود }————

فهرست مطالب:

  • سرمایه داری ایران و تعمیق بحران اقتصادی
  • سرمایه جهانی و خاورمیانه
  • اقتصاد سیاسی و بحث تورم
  • خاورمیانه، مناقشات درون بورژوازی جهانی و موقعیت رژیم ایران
  • جنبش کارگری و گفتمان دولت گذار
  • بورژوازی جهانی و سرنوشت جنگ سوریه
  • مصاحبه با «نگاه» در مورد شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاضر در ایران
  • جنبش کارگری ایران و جمهوری اسلامی
  • کارگران، وفور مبارزه و دستاوردهای ناپیدا

Print Friendly, PDF & Email