منتخب مقالات (جلد اول)

montakhab1

 

مقالاتی که در این جلد گردآوری شده است:

 

1- جنبش کارگری و کمونیسم – ژانویه 2000

2- کمونیسم و ملزومات پیروزی – ژوئن 2002

3- کمونیسم، جنبش و تحزب –  دسامبر 2002

4- قصه « غیبیت» بورژوازی صنعتی – نوامبر 2006

5- جنبش کارگری و سازمانیابی ضد سرمایه داری کدام نوع تشکل یابی؟ یا متشکل شدن کدام جنبش؟  23 ژوئن 2007

6- گفتگو با نشریه آرش پیرامون جنبش کارگری ایران – ژوئن 2009

7- پاسخ به سؤالات نشریه آرش در باره مسائل جنبش کارگری ایران –  27 ژوئیه 2010

8- فضائی مالامال از باورهای شیرین – 8 دسامبر 2010

9- اکبر گنجی هم منتقد مارکس است – ژوئن 2011

10- چرا کارگران ایران متشکل نشده اند ؟ –  مارس 2012

11- طبقه کارگر و چشم انداز مبارزه ی طبقاتی در ایران – آوریل2012

12- مارکس ستیزی مارکسیستی – آوریل 2013

13- ریشه تهاجمات هار سرمایه در کجاست – مه 2013

14- پرولتاریا و فرایند انقلاب ضد سرمایه داری – ژوئیه 2013

15- سرمایه جهانی و شیپور جنگ جدید – سپتامبر 2013

16- سرمایه داری و بازنگری روابط کار، استثمار و زندگی طبقه کارگر  – اکتبر 2013

17- بدون شوراهای سرمایه ستیز کارگری جنبش آگاه ضد سرمایه داری وجود ندارد – اکتبر 2013

18- رفرمیسم میلیتانت لنینی و شعار « تسخیر قدرت سیاسی» – نوامبر 2013

 

دانلود

نویسنده: م.الف (ناصر پایدار)
تعداد صفحات: 408
تاریخ انتشار: بهار 1399

Print Friendly, PDF & Email