نقدها و نگاه ها (جلد اول)

 

——–—–{ دانلود }————

——————

تاریخ انتشار: 2012

تعداد صفحات: 313

——————

فهرست مطالب:

 • پری اندرسون و نگاه وارونه به موج خيزش ھا…
 • جنبش زاپاتيستی و مبارزه ضد سرمايه داری
 • جان ھالوی و سرمايه ستيزی عرفانی
 • ھيلال تيکتين و روايت سوسياليسم
 • دلباختگان دموکراسی و نگاه به آموزش ھای مارکس
 • مايکل آلبرت و الگوی اقتصاد مشارکتی
 • موشه پوستون و بازانديشی نقد مارکسی..
 • ژاک بيده و نقد مارکس
 • حزب عدالت سوئد
 • روايت ناسيوناليستی از سرمايه داری
 • سوسيالسم بورژوائی و نقد اکونوميسم
 • کالبدشکافی انقلاب از منظر کدام طبقه اجتماعی

 

Print Friendly, PDF & Email