دو دهه آغازین قرن بیست و یکم و طبقه کارگر (جلد اول)

دانلود

———————–

تاریخ انتشار: 1395

تعداد صفحات: 220

———————-

هدف از جمع آوری این مجموعه کوششی است در وهله ی نخست برای بررسی وضعیت طبقه کارگر در جهان،
شرایط حاکم بر آن و در وهله ی دوم بررسی این شرایط از طریق مبارزات انجام یافته ی کارگری با دیدی انتقادی، برای یافتن شیوه های به کار رفته در آن هاست، تا طبقه ی کارگر بتواند قدرت و ضعف آن ها را بیرون کشد. نقاط قوت را تکامل دهد تا در مبارزات آتی با تکیه بر آن ها و با  رفع ضعف ها و نواقص به پیش گام بردارد. در وهله ی سوم هدف در دسترس قرار دادن یک مجموعه ی چاپی است، که بشود بعد ها هم به آن، به عنوان مشتی از خروار رجوع کرد.

 بی شک گزارشات بسیاری از مبارزات کارگری در دو دهه اخیر توسط افراد، موسسات و نیروهای متفاوت تهیه و نشر گردیده است. در این مجموعه اما قصدم به ارائه ی همه ی آن ها نیست که کاری عظیم است، بلکه تکیه ام تنها بر آن مبارزاتی است که توسط خود من به زبان فارسی تنظیم و انتشار یافته است. گرچه با دوبار حمله ویروسی به کامپیوترم بسیاری از آن ها را از دست داده ام اما به کمک اینترنت این مجموعه ی در دسترس را تهیه کرده ام. برای جلوگیری از تکرار و تطویل، گزارشاتی را که در این زمینه در کتاب های: “ارزش اضافی یا ارزش افزوده”،  “اعتصاب و اشغال کارخانه” و “اتحادیه از توهم تا واقعیت” آورده ام*، با وجود اهمیت شان حذف می کنم. علاوه بر گزارشات مربوط به مبارزات کارگری و اجتماعی، مقالات و مطالبی را که به درک بهتر مساله کمک خواهند کرد نیز در این مجموعه آمده است. این مجموعه به دلیل حجم بالا در دو جلد ارائه می شود.

 

*: هر سه کتاب در سایت سیمای سوسیالیسم قابل دستیابی است.

فهرست مطالب:

 • آغاز قرن بیست و یکم و طبقه کارگر
 • جنبش کارگری و اجتماعی در مکزیک در دو دهه اول قرن 21
 • جنبش مردمی در چیاپاس مکزیک
 • وضعیت کارگران در بخش تولید اتومبیل
 • مبارزات کارگری در مکزیک
 • برزیل
 • جهان عرب
 • بازبینی خیزش توده ای در مصر و نقش طبقه ی کارگر
 • طبقه کارگر و خیزش توده ای در مصر
 • ….
 • ….
 • ….

 

Print Friendly, PDF & Email