جنبش کارگری و راه کارهای پیش روی درمبارزه علیه سرمایه داری

جنبش کارگری و راه کارهای پیش روی درمبارزه علیه سرمایه داری مصاحبه نشریه«نگاه» با بهرام دزکی 1- در آغاز، به طور مختصر بگویید موقعیت فعلی جنبش کارگری، در متن اقتصاد سرمایه ­داری و شرایط سیاسی […]

فرار از زندان

وقتی که توده کارگر یا فعالین جنبش کارگری در سنگر مستقل، سازمان یافته، شورائی و ضد سرمایه داری خود نمی جنگند افتادن آنها به ورطه رویکردها و جنبش های دیگر امری کاملا عادی است. همه […]