دموکراسی، لنگرگاه وحدت کل ارتجاع بورژوازی

بسیار بعید است بتوان بازار یا دفتر و دستکی پیدا کرد که به اندازه دموکراسی توانسته باشد کل احزاب و گروهها و محافل و لایه‌ها و جناح‌ها و باندها و مافیاهای بسیار مختلف المرام و متضاد المسلک بورژوازی از «چپ» میلیتانت سرنگونی طلب تا راست افراطی، فاشیست هولوکاست آفرین را یکجا زیر یک اسم و رسم و عنوان گرد آرد …