به بهانه درد دل همکارمان در نیروگاه دماوند

متن درد دل همکار نیروگاهی مان در نیروگاه دماوند با سلام نیروگاه شهدای پاکدشت( سیکل ترکیبی دماوند) که برای خصوصی سازی!!! به بنیاد شهید منتقل شده است به علت مدیریت غلط بنیاد و نابلدی مدیران […]

داستان یک سفر یک روزه ی ممنوعه در ساحل غربی

روز جمعه 23 ژوئیه 12 زن یهودی اسرائیلی به نام های النا هامرمن, نیتزا آمینف و ایریت گال از اورشلیم، ایلین کیش، رونیت ماریان- کادشاهی، رامات تسرون و استی تسال از یافا، دافنه بنایی، کلیل […]

در باره مصاحبه اخیر محمود صالحی

محمود صالحی در روزهای اخیر با Anne Sophie Balle خبرنگار روزنامه متعلق به اتحادیه « کارگری» CFDT فرانسه مصاحبه ای انجام داده است.  صالحی در این مصاحبه نکاتی را طرح کرده است که اگر چه بازگوئی حرفهای همیشگی او […]

تصفیه کارگران مخالف اتحادیه کارگری در آلمان

کاندیداهای “آلترناتیو” نباید اخراج شوند!                     30 ساعت کارهفتگی با دستمزد کامل به جای مرخصی اجباری و کاهش دستمزدها! این خواست ها را، چنان که در تصویر بالا می بینید، کارگران مخالف اتحادیه های کارگری در […]

اتحادیه کارگری و فروکش مبارزات کارگران برق مکزیک

از جمله آموزش های احزاب اردوگاه شوروی سابق برای کارگران دنیا یکی هم تعیین رنگ سندیکاها بود : سندیکاهای سرخ، زرد و سیاه. هر چه سندیکا به اردوگاه سرمایه داری دولتی شوروی و قطب شرقی […]

نگاهی به نوشتۀ علیرضا خباز « کارگران کجای این جنبش ایستاده اند

علیرضا خباز یکی از اعضای کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگر طی نوشته ایی تحت عنوان “کارگران، کجای این جنبش ایستاده اند “، نظرش را البته نه چندان صریح و شفاف درمورد […]

گشایش صفحه اینترنتی هنر و ادبیات کارگری

جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر با افق لغو کارمزدی، جنبشی علیه اساس اقتصادی نظم اجتماعی موجود می باشد. بنابراین  مبارزه طبقاتی کارگران  با چنین افقی  باید  به تمام عرصه های سیاسی، فرهنگی، ادبی، هنری و […]