روند انباشت سرمایه در چین و دورنمای بین المللی رقابت

فصل اول   درست هنگامی که دولت های سرمایه داری در اروپا و امریکا پیاده نمودن برنامه طرح مارشال جهت احیای سرمایه داری اروپا بعد از ویرانی های جنگ امپریالیستی دوم را تهیه می دیدند […]

جنبش آگاه طبقه ی کارگر و کنترل کارگری واحد های کار

خودآگاهی طبقاتی کارگران لزوما آگاهی تئوریک آن­ها نیست، بلکه عمل اجتماعی سیاسی خودانگیخته­ی جنبش کارگری است. اگر انترناسیونالیسم دوم (1889-1914) آگاهی طبقاتی کارگران را در وجود سوسیال دموکراسی و احزاب سوسیالیستی معرفی کرد و به […]

نقد انتقاد نئولیبرالیسم بر بازار آزاد و آزادی بطور کلی

نظرات به ظاهر رادیکال هاروی در زمینه ی تهاجم سرمایه، خصوصا سرمایه های مالی و بنیاد هایی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و یا وال استریت به حداقل معیشت کارگران جهان، توده وسیعی […]

نقد سوسیال رفرمیسم متاخر

4-ru

فهرست مطالب این کتاب: پیشگفتار فصل اول نقد نظرات ایستوان مزاروش (Istvan Meszaros) ایستوان مزاروش و نظریه سوسیالیسم مزاروش و شوروی فصل دوم دیوید هاروی و گم راهه نئولیبرالیسم ستیزی دیوید هاروی و اتوپی تقسیم […]

حسن عباسی: دیوید هاروی و انتقاد به سیاست های نئولیبرالی

دولت سرمایه داری و هیاهوی خصوصی سازی دیوید هاروی مارکس در فصل 13 جلد سوم سرمایه به موضوعی می پردازد که کالبدشکافی واقعی بحران سرمایه داری است و ما امروزه بطور چشم گیری شاهد رشد […]

چین، هجوم سرمایه به حد اقل معیشت کارگران و مارش اعتراض طبقه کارگر

موضوع این مقاله بررسی وضعیت معیشتی (دستمزد و مزایا) طبقه کارگر چین و جنبش آن در قرن بیست و یک میلادی (پایان قرن چهاردهم شمسی) است. این بررسی که مشتمل بر پژوهش های انیستیتوهای جهانی […]

سرمایه داری و فاجعه آلودگی محیط زیست (جلد دوم)

در حالی که بخش اعظم تئوریسیسن های چپ بدون داشتن هیچ دید انتقادی به روابط تولید سرمایه داری به چانه زدن با احزاب و قدرت های حاکمه بر سر این یا آن رفرم و یا شرکت در حاکمیت دولتی سرمایه مشغولند .در شرائطی که این متفکران مدعی منجی بشریت مسائل محیط زیستی را موردی از موارد کار احزاب بورژوایی سبز می دانند، نقد ضد سرمایه داری و پرولتاریایی مسائل محیط زیستی نیز هر چند اندک و لاک پشتی راه خود را به فضای زندگی و اعتراض و پیکار باز می کند .پایه های نظری این نقد شناخت مارکسی سرمایه و نقد مارکسی اقتصاد سیاسی بورژوازی است .

حسن عباسی: چهره آرائی جدید سوسیال رفرمیسم (ادامه) ایستوان مزاروش و نظریه سوسیالیسم

در فصل قبلی این بحث، بنمایه نظرات « مزاروش» پیرامون شرائط امپریالیستی تولید سرمایه داری را با رجوع به آثارش (سوسیالیسم یا بربریت (Socialism or Barbarism) ، فراسوی سرمایه (, Beyond capital) و مصاحبه وی […]

جنبش کارگری جهانی و چهره آرائی جدید سوسیال رفرمیسم

در فصل چهارم کتاب «سرمایه داری و فاجعه آلودگی محیط زیست» بررسی و نقد مختصری برنظرات نظریه پردازان محیط زیستی بورژوا رفرمیست نظیر جان بلامی فاستر، آندره گورز و دیگران داشتیم. در آنجا به ریشه […]

((تغییرات مرگ آور آب و هوائی، نتیجه گریز ناپذیر تشدید انباشت سرمایه ادامه

تغییرات مرگ آور آب و هوائی، نتیجه گریز ناپذیر تشدید انباشت سرمایه (ادامه(http://www.simayesocialism.com/wp-content/uploads/2018/06/تغییرات-مرگ-آور-آب-و-هوائی،-نتیجه-گریز-ناپذیر-تشدید-انباشت-سرمایه-ادامه.pdf

تغییرات مرگ آور آب و هوائی، نتیجه گریز ناپذیر تشدید انباشت سرمایه

تغییرات مرگ آور آب و هوائی، نتیجه گریز ناپذیر تشدید انباشت سرمایهhttp://www.simayesocialism.com/wp-content/uploads/2018/06/تغییرات-مرگ-آور-آب-و-هوائی،-نتیجه-گریز-ناپذیر-تشدید-انباشت-سرمایه.pdf

افزوده های تکنیکی به غذا حربه ای جهت پوشاندن تعفن و پوسیدگی سرمایه داری

  افزوده های تکنیکی به غذا حربه ای جهت پوشاندن تعفن و پوسیدگی سرمایه داریhttp://www.simayesocialism.com/wp-content/uploads/2018/06/افزوده-های-تکنیکی-به-غذا-حربه-ای-جهت-پوشاندن-تعفن-و-پوسیدگی-سرمایه-داری.pdf

سرمایه داری و فاجعه آلودگی محیط زیست

    http://www.simayesocialism.com/wp-content/uploads/2018/12/سرمایه-داری-و-فاجعه-آلودگی-محیط-زیست-جلد-اول.pdf ———————————- تاریخ انتشار: 1393 / 2014 تعداد صفحات: 213 ———————————- فهرست مطالب: تغییرات آب و هوایی، تراکم انباشت سرمایه بر روی زمین و زباله در آسمان سرمایه، تبدیل ذخائر حیاتی زمین به […]

سرمایه، تبدیل ذخائر حیاتی زمین به اهرم افزایش سود و گرسنه سازی کارگران

سرمایه، تبدیل ذخائر حیاتی زمین به اهرم افزایش سود و گرسنه سازی کارگرانhttp://www.simayesocialism.com/wp-content/uploads/2018/06/سرمایه،-تبدیل-ذخائر-حیاتی-زمین-به-اهرم-افزایش-سود-و-گرسنه-سازی-کارگران.pdf

تغییرات آب و هوایی، تراکم انباشت سرمایه بر روی زمین و زباله در آسمان

تغییرات آب و هوایی، تراکم انباشت سرمایه بر روی زمین و زباله در آسمانhttp://www.simayesocialism.com/wp-content/uploads/2018/06/تغییرات-آب-و-هوائی،-تراکم-انباشت-سرمایه-بر-روی-زمین-و-زباله-در-آسمان.pdf