کتاب

کتاب

Link

دو دهه ی آغازین قرن بیست و یکم وطبقه ی کارگرbook Farideh pic

جلد اول

هدف از جمع آوری این مجموعه کوششی است در وهله ی نخست برای بررسی وضعیت طبقه کارگر در جهان،
شرایط حاکم بر آن و در وهله ی دوم بررسی این شرایط از طریق مبارزات انجام یافته ی کارگری با دیدی انتقادی، برای یافتن شیوه های به کار رفته در آن هاست، تا طبقه ی کارگر بتواند قدرت و ضعف آن ها را بیرون کشد. نقاط قوت را تکامل دهد تا در مبارزات آتی با تکیه بر آن ها و با  رفع ضعف ها و نواقص به پیش گام بردارد. در وهله ی سوم هدف در دسترس قرار دادن یک مجموعه ی چاپی است، که بشود بعد ها هم به آن، به عنوان مشتی از خروار رجوع کرد.

 بی شک گزارشات بسیاری از مبارزات کارگری در دو دهه اخیر توسط افراد، موسسات و نیروهای متفاوت تهیه و نشر گردیده است. در این مجموعه اما قصدم به ارائه ی همه ی آن ها نیست که کاری عظیم است، بلکه تکیه ام تنها بر آن مبارزاتی است که توسط خود من به زبان فارسی تنظیم و انتشار یافته است. گرچه با دوبار حمله ویروسی به کامپیوترم بسیاری از آن ها را از دست داده ام اما به کمک اینترنت این مجموعه ی در دسترس را تهیه کرده ام. برای جلوگیری از تکرار و تطویل، گزارشاتی را که در این زمینه در کتاب های: “ارزش اضافی یا ارزش افزوده”،  “اعتصاب و اشغال کارخانه” و “اتحادیه از توهم تا واقعیت” آورده ام*، با وجود اهمیت شان حذف می کنم. علاوه بر گزارشات مربوط به مبارزات کارگری و اجتماعی، مقالات و مطالبی را که به درک بهتر مساله کمک خواهند کرد نیز در این مجموعه آمده است. این مجموعه به دلیل حجم بالا در دو جلد ارائه می شود.

 

*: هر سه کتاب در سایت سیمای سوسیالیسم قابل دستیابی است.

Link

Capture

جنگ داخلی در فرانسه

Link

German Marx pic ماركس و انگلس ايدئولوژي آلماني

مترجم: زوبين قهرمان

Link

Marx pic     سانسور وآزادی مطبوعات

Link

pic capitalسرمایه جلد اول – کارل مارکس

Link

The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleonهجدهم برومر لوئی بناپارت- کارل مارکس

Link

critique-gotha-program-karl-marx-paperback-cover-artنقد برنامه گوتا- کارل مارکس

Link

pic Colonialism Marxاستعمار در آسیا – مارکس و انگلس

Link

pic of history of working class in iranتاریخ جنبش کارگری ایران

متولد بی راهه، زندانی گمراه، در جستجوی راه

م، الف – ناصر پایدار

تهیه و نگارش این کتاب محصول همدلی و دخالتگری فعال
همزنجیرانی است که در ژرفنای درد و رنج و پویه پیکار توده
های کارگر با همه توان برای شکوفائی، بالندگی و سازمانیابی نوین
جنبش ضدسرمایه داری طبقه خود پیکار می کنند. اینان، این
همرزمان، این فعالان آگاه جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر، در
هر کجا که هستند، با دیدن هر فصل کتاب در سایتهای اینترنتی،
آماده همراهی تعیین کننده و اثرگذار در تنظیم محتوای آن شدند.
با طرح نظرات، اصلاحی و تکمیلی، با معرفی پاره ای مأخذ، با نقل
گزارشات و اخبار روزنامه های قدیمی، با ویراستاری مطالب و با همه
کمکهای دیگر در تدوین فصل به فصل و سطر به سطر کتاب سهیم
شدند. سوای این عزیزان، رفقای دیگری نیز با مرور مطالب و طرح
پیشنهادات خود، مرا یاری دادند. آنچه تا اینجا و در قالب جلد اول
در معرض دید خوانندگان قرار می گیرد، به طور واقعی محصول کار
جمعی و شورائی همه این رفقا است. از تمامی آنان به خاطر این
همدلی ها و همراهی ها، صمیمانه تشکر می نمایم

Link

ایمنی محیط کار را بر نظام سرمایه داري تحمیل کنیم

به یاد همه کارگران دکلکار جانباخته گلوگاهی
و دیگر کارگرانی که قربانی سوداندوزي نظام سرمایه دارwork safetyي شدند.

Link

اتحادیه

Link

CCI20160110

Link

جنبش کارگری جهانی و رویدادهای روز

Link

Screen Shot 2013-11-23 at 10.36.31 AM

Link

Environment hassan

Link

pic of few articles

book


Link

etesab pic

Link

arzesh afzodeh pic

Link

یک مصاحبه کارگری در باره جنبش ضد سرمایه داری

Link

China'sworker

Link

crisis in woman movement