مناقشات درون بورژوازی جهانی سازمان های « کارگری » بین المللی و جنبش کارگری ایران

«کاندولیزا رایس» وزیر امور خارجه بورژوازی امریکا در یکی از نطقهای اخیر خود تصریح کرده است که دولت وی و دولتهای هم میثاق و هم منافع دولت امریکا، برای حل و فصل مسائل جاری درون […]

رژیم ستیزی فراطبقاتی یا سرنگونی طلبی ضد سرمایه داری؟

رفرمیسم میلیتانت کمونیسم نما، تاریخاً تلاش کرده است تا واقعیت تمام عیار سوسیال بورژوائی خود را با توسل به شعارهای پر طمطراق سرنگونی طلبانه از دید توده های طبقه کارگر مخفی سازد. سرنگون ساختن رژیم […]

«رفرمیسم میلیتانت لنینی و شعار « تسخیر قدرت سیاسی

تاریخ هستی احزاب و نیروهای چپ دنیا، در طول قرن بیستم، در بیشترین فصل های خود، تاریخ کارزار برای تسخیر قدرت سیاسی بوده است. کمونیسم مارکسی لغو کار مزدی و مبارزه سازمان یافته آگاه توده […]

جنبش کارگری و سازمانیابی ضد سرمایه داری کدام نوع تشکل یابی؟ یا متشکل شدن کدام جنبش؟

نقطه عزیمت ما در سازمانیابی جنبش کارگری خمیره طبیعی ضد سرمایه داری بودن این جنبش است. ما قرار نیست طبقه کارگر را ضد سرمایه داری کنیم. این طبقه در هستی اجتماعی و در بنیاد شرائط […]

بدون شوراهای سرمایه ستیز کارگری جنبش آگاه ضد سرمایه داری وجود ندارد

  هر دو طیف رفرمیست های راست و چپ در نقد جنبش لغو کار مزدی و در اعتراض به راهبرد سازمانیابی شورائی توده های کارگر به طور همصدا و همگن اظهار می دارند که این […]

جنبش کارگری سوئد و اتحادیه سراسری کارگران

گفتگوی سازمانیابی جنبش کارگری از دیرباز تا امروز و به ویژه در طول سالهای اخیر، در میان فعالین کارگری دنیا از جمله در درون و حاشیه جنبش کارگری ایران  تا حدود زیادی داغ بوده است