جنبش کارگری کردستان از انقلاب بهمن تا امروز

ناصر پایدار   جنبش کارگری کردستان از انقلاب بهمن تا امروز   کردستان و « حق تعیین سرنوشت خلقها» رشد ناموزون، انکشاف نامتوازن عرصه های مختلف افتصادی، توزیع جغزافیائی ناهمگون انباشت و توسعه متششت سیاسی، فرهنگی […]

انقلاب 57، طبقه کارگر و جنبش شورایی

با اجرای اصلاحات ارضی رژیم شاه طی دهه 40، روند سرمایه داری شدن جامعه ایران به سرانجام رسید و باین ترتیب با غالب شدن  شیوه تولید سرمایه داری در جامعه،  طبقه کارگر ایران بدنبال شصت سال مبارزات متناوب […]