جمعی از کارگران عسلویه: اول ماه مه است، طرحی نو دراندازیم

اول ماه مه روز پاسداشت مبارزات خودجوش، سراسری و جهانی کارگری علیه سرمایه است. این مبارزات از استرالیا شروع شد و در آمریکا در مصافی خونین میان توده های کارگر و سرمایه زیر فشار بربریت […]