اول ماه مه چه کنیم؟

همزنجیران کارگر! همه از اول ماه مه می گویند. پیشینه این روز چه بوده است. کارگران شیکاگو چه کار کردند، پرچمی که افراشتند کدام موج را پدید آورد، روز خیزش آنان در کدام فرایند به […]

جمعی از کارگران عسلویه: اول ماه مه است، طرحی نو دراندازیم

اول ماه مه روز پاسداشت مبارزات خودجوش، سراسری و جهانی کارگری علیه سرمایه است. این مبارزات از استرالیا شروع شد و در آمریکا در مصافی خونین میان توده های کارگر و سرمایه زیر فشار بربریت […]