فرار از زندان

وقتی که توده کارگر یا فعالین جنبش کارگری در سنگر مستقل، سازمان یافته، شورائی و ضد سرمایه داری خود نمی جنگند افتادن آنها به ورطه رویکردها و جنبش های دیگر امری کاملا عادی است. همه […]

سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست

سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست

دانلود شکست «انقلاب» 57 در کنار دنیای پیامدهای دهشت‌بار و درس‌های مهم تاریخی خود، این پی‌آورد را هم داشت که بر دار و ندار چپ قرن بیستمی، نه فقط چپ پروروس، پروچینی یا منسوبین سنت […]

نقد سوسیال رفرمیسم متاخر

4-ru

فهرست مطالب این کتاب: پیشگفتار فصل اول نقد نظرات ایستوان مزاروش (Istvan Meszaros) ایستوان مزاروش و نظریه سوسیالیسم مزاروش و شوروی فصل دوم دیوید هاروی و گم راهه نئولیبرالیسم ستیزی دیوید هاروی و اتوپی تقسیم […]

بر ما چنین گذشت همزنجیر

1-ru

دانلود قرن ها پيش، قابله هوشمند تاريخ، نسل نخست ما را از دامن اقتصاد کالايی متولد ساخت. به عنوان کسانی که نيروی کارشان کالا است و همين کالا تنها مايملک آنان است، به عنوان فروشندگان […]

جنبش کارگری ایران، مطالبات، سازمانیابی و مسائل جاری

motalebat-ru

http://www.simayesocialism.com/wp-content/uploads/2018/11/جنبش-کارگری_مطالبات_سازمانیابی.pdfدر این کتاب می خوانید: چرا انقلاب شد و چرا انقلاب شکست خورد؟‌‌ انقلاب 57، نیروهای چپ و جنبش کارگری کردستان‌‌‌‌‌ بورژوازی و امامزاده طبقه متوسط‌‌‌‌‌‌ تکرار کمیک شکست‌های تراژیک « درد وطن» و دعای […]

دو دهه آغازین قرن بیست و یکم و طبقه کارگر (جلد اول)

  ——–—–{ دانلود }———— ———————– تاریخ انتشار: 1395 تعداد صفحات: 220 ———————- هدف از جمع آوری این مجموعه کوششی است در وهله ی نخست برای بررسی وضعیت طبقه کارگر در جهان، شرایط حاکم بر آن […]

نقدها و نگاه ها (جلد دوم)

فهرست مطالب این کتاب: رزا لوکزامبورگ، نظریه انباشت و انتقاد به مارکس پی‌تر هیودیس و جستجوی بدیل مارکسی سرمایه‌داری جایگزینی مبارزه طبقاتی با ایدئولوژی ستیزی ایستادگان شب و سرمایه آفرینان روز راهبرد لنینی مبارزه طبقاتی […]

سرمایه داری و فاجعه آلودگی محیط زیست

    http://www.simayesocialism.com/wp-content/uploads/2018/12/سرمایه-داری-و-فاجعه-آلودگی-محیط-زیست-جلد-اول.pdf ———————————- تاریخ انتشار: 1393 / 2014 تعداد صفحات: 213 ———————————- فهرست مطالب: تغییرات آب و هوایی، تراکم انباشت سرمایه بر روی زمین و زباله در آسمان سرمایه، تبدیل ذخائر حیاتی زمین به […]