نقد ادبی

“شاملو” و نقد تاریخ!!!

در بهار سال جاری شاملو شاعر معاصر ایران گفتاری را در دانشگاه “برکلی” امریکا ایراد نمود. عنوان سخنرانی او “ایران در سدۀ بیستم” بود و محتوای گفتارش به انتقاد از تاریخ نویسی رایج و تاکنونی!!! اختصاص داشت. این سخنرانی همان…

ادبیات معاصر ایران در نگاه طبقۀ کارگر

هنر و ادبیات همسان تمامی کارکرد های دیگر ذهن و اندیشۀ آدمی، مقولاتی زمینی، مادی و طبقاتی هستند. انسان ها نقطه نظرات، باورها، انتظارات و اعتراضات خود را فقط و همه وقت به زبان سیاست، اقتصاد و جامعه شناسی مطرح…