مصاحبه ها

گفتگو با نشریه آرش پیرامون جنبش کارگری ایران

س-  به نظر شما سطح «آگاهیِ طبقاتی» کارگران ایران در چه مرحلهای است؟ ناصر پایدار: هر نوع داوری در باره حد و حدود آگاهی طبقاتی کارگران ایران نیازمند توضیح روایتی است که ما از پدیده آگاهی داریم. محافل مختلف چپ…

مصاحبه فریده ثابتی با رادیو حزب کمونیست در رابطه با مسائل کارگری

یک سال گذشت اما حکایت هم­چنان باقی است!                           آپریل 2005 سئوال: تشکل طبقاتی کارگران چه مختصاتی باید داشته باشد و چه نقشی می تواند در روند رو به پیش جنبش طبقه کارگر داشته باشد؟ جواب – وقتی از تشکل…