سرمایه­ داری، کارگران و جبهه ­ی خاموش جنگ طبقاتی!

همه از بحران سرمایه داری می گویند، واقعیتی که آناتومی آن برای توده های کارگر مهم است، اما نه فقط چگونگی که چرائی این واکاوی هم برای کارگران منظری متضاد با زیج نگاه رایج دارد. […]

«هاروی» و مشکل کار مولد، نامولد و نظریه ارزش مارکس!!

بنیاد هستی سرمایه داری بر رابطه خرید و فروش نیروی کار، بر کار مزدی کلا و نه فقط کار مولد استوار است. نکته بسیار اساسی در اینجا تحلیل رادیکال و شناخت ژرف همین کار مزدی […]

موقعیت روز جنبش کارگری، بررسی نقاط ضعف و قوت آن در مبارزه­ ی ضد سرمایه ­داری

نظام سرمایه داری ایران با بحران زاده شد و این بحران به جز یک دوره چند ساله، هرسال تشدید شده و هزینه این تشدید بحران، بر طبقه کارگر سرشکن شده است. به موازات تشدید بحران […]

مبارزات کارگران کشت و صنعت هفت­ تپه، صعودها و سقوط­ ها!

کشت و صنعت هفت تپه در تمامی طول دهه‌ های اخیر، یکی از پرخروش‌ ترین و پرشورترین کانون‌های اعتراض و مبارزه کارگران در جامعه ما بوده است. اگر بگوئیم که در این فاصله طولانی چندین […]

جنبش کارگری، میدان مبارزه را باید عوض نمود!

جنبش کارگری ایران بر سر یکی از بی سابقه ترین و سرنوشت سازترین دو راهی ها ایستاده است. عبور از این وضعیت، به شدت پیچیده و نیازمند یک خانه تکانی اساسی، رادیکال و تاریخی است. […]

برگی از تاریخ جنبش کارگری در جهان سازمان کمونیستی کارگران پیش نویس اعلامیه و پیکره ی مقدمه ی اینترناسیونال کمونیست کارگری*

در حینی که جنبش پرولتاریایی بین المللی شده است، توسعه نیروهای تولیدی، که حمایت قانونی ازطرف بورژوازی دارد، همه اقتصاد ملی را به بخشی ازاقتصاد جهانی تبدیل کرده است. وظایف جنبش ملی همان وظایف جنبش […]

در آستانه اول ماه مه

هیج روزی ولو به اعتبار انتساب به کارگر یا هر نوع اقدام کارگری مقدس نیست. کارگران آگاه رادیکال اهل هیچ تقدس آفرینی ایدئولوژیک، مکتبی، «ملی»، یا مرامی هم نیستند. اگر تقدسی برای توده کارگر هست، […]

هشتم مارس، کدام جنبش، با کدام مطالبات وعلیه کدام نظام؟

دلباختگان اصلاح سرمایه داری هیچ فرصتی را برای انحلال مبارزات کارگران در نظم بردگی مزدی و برای بستن سد بر سر راه هر نوع اعمال قدرت ضد سرمایه داری طبقه کارگر از دست نمی دهند. […]

روند انباشت سرمایه در چین و دورنمای بین المللی رقابت

فصل اول   درست هنگامی که دولت های سرمایه داری در اروپا و امریکا پیاده نمودن برنامه طرح مارشال جهت احیای سرمایه داری اروپا بعد از ویرانی های جنگ امپریالیستی دوم را تهیه می دیدند […]

قیام بهمن و بورژوازی درنده اسلامی

آنچه در سال 1357 خورشیدی، در ماههای پیش و پس قیام بهمن، در ایران روی داد، محصول طبیعی افت و خیزهای ممتد مبارزه طبقاتی دهه های پیش، در درون جامعه و تأثیر گریزناپذیر عناصر متفاوت […]

رژیم اسلامی، سرنوشت مذاکره با امریکا و روزهای آتی کارگران

1 – تا چند روز پیش بخش وسیعی از بورژوازی دنیا، از طلوع ستاره بخت «برجام» می گفتند، ترامپ دیوسیرت رفت، بایدن «صلح جو»!! در راه است. رژیم اسلامی زیر آوار زلزله اقتصادی، خطر شورشها […]

فاشیسم از حاکمیت تا خیابانی، فروماندگی جنبش کارگری!

این روزها گفتگو در باره حوادث جاری امریکا داغ است. «چپ ترین» بحثها این شده که گلوبالیزاسیون فاجعه زائیده است!! سرمایه های امریکائی به آسیا و حوزه های نیروی کار ارزان رفته است، بخشی از […]

کودتای سیاه ۲۸ مرداد، راه عروج بورژوازی هار اسلامی

تاریخنگاری بورژوازی کل بحث خود در باره هدف مشترک دولت های امریکا، انگلیس و شرکای داخلی آن ها در سازماندهی کودتای بیست و هشتم مرداد سال ۳۲ را بر سقوط دولت مصدق  متمرکز ساخته است.  […]

پرولتاریا و پراتیک آگاه ضد سرمایه داری

احزاب چپ قرن بیستمی حتی رادیکال ترین آنها، در هیچ یک از وجوه هستی خویش، میراث دار ماتریالیسم انقلابی و آموزش های مارکسی مبارزه طبقاتی نبوده اند و نیستند، اما این بیگانگی زمانی که به […]

سرمایه داری در ماههای آتی و آینده توده های کارگر

گسترش طوفانی بحران سرمایه داری ترجیع بند مشترک تحلیل ها، بیانیه ها و نظریه پردازی همه بخش های مختلف بورژوازی، همه دولت ها و نهادهای بین المللی سرمایه داری، تمامی اپوزیسیون های راست و چپ […]