قیام بهمن

جنبش‏ كارگرى و ياد قيام بهمن

    ياد قيام بهمن يادمان تجربه اى پُردرس‏ در تاريخ مبارزات طبقه كارگر ايران است. خيزشى عظيم با شركت و دخالت ميلونها كارگر در حلقه پيوسته اى از زنجيرة تاريخ مبارزة طبقاتى كه سرانجام به شكستى سهمگين براى جنبش‏…

جنبش کارگری کردستان از انقلاب بهمن تا امروز

ناصر پایدار   جنبش کارگری کردستان از انقلاب بهمن تا امروز   کردستان و « حق تعیین سرنوشت خلقها» رشد ناموزون، انکشاف نامتوازن عرصه های مختلف افتصادی، توزیع جغزافیائی ناهمگون انباشت و توسعه متششت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، پدیده های جبری…

کودتای سیاه 28 مرداد، راه عروج بورژوازی هار اسلامی

تاریخنگاری بورژوازی کل بحث خود در باره هدف مشترک دولت های امریکا، انگلیس و شرکای داخلی آن ها در سازماندهی کودتای بیست و هشتم مرداد سال 32 را بر سقوط دولت مصدق  متمرکز ساخته است.  برچیدن بساط قدرت مصدق و…

انقلاب 57، طبقه کارگر و جنبش شورایی

با اجرای اصلاحات ارضی رژیم شاه طی دهه 40، روند سرمایه داری شدن جامعه ایران به سرانجام رسید و باین ترتیب با غالب شدن  شیوه تولید سرمایه داری در جامعه،  طبقه کارگر ایران بدنبال شصت سال مبارزات متناوب طبقاتی،  بعنوان یکی از دو طبقه…