علیه رفرمیسم راست و چپ

علیه رفرمیسم راست و چپ

مناقشات درون بورژوازی جهانی سازمان های « کارگری » بین المللی و جنبش کارگری ایران

«کاندولیزا رایس» وزیر امور خارجه بورژوازی امریکا در یکی از نطقهای اخیر خود تصریح کرده است که دولت وی و دولتهای هم میثاق و هم منافع دولت امریکا، برای حل و فصل مسائل جاری درون جامعه ایران به تجربه موفق…

سکتاریسم و جنبش کارگری

سکتاریسم تلاش برای ایجاد گروه، سازمان یا حزب در درون و معمولاً بیرون مبارزه طبقاتی جاری توده های کارگر و پیگیری سیاست ها، راهکارها و راهبردهائی است که به مدد آنها جنبش کارگری از ریل چالش روند کار سرمایه و…

رژیم ستیزی فراطبقاتی یا سرنگونی طلبی ضد سرمایه داری؟

رفرمیسم میلیتانت کمونیسم نما، تاریخاً تلاش کرده است تا واقعیت تمام عیار سوسیال بورژوائی خود را با توسل به شعارهای پر طمطراق سرنگونی طلبانه از دید توده های طبقه کارگر مخفی سازد. سرنگون ساختن رژیم سیاسی حاکم برای طیف وسیع…

«رفرمیسم میلیتانت لنینی و شعار « تسخیر قدرت سیاسی

تاریخ هستی احزاب و نیروهای چپ دنیا، در طول قرن بیستم، در بیشترین فصل های خود، تاریخ کارزار برای تسخیر قدرت سیاسی بوده است. کمونیسم مارکسی لغو کار مزدی و مبارزه سازمان یافته آگاه توده های طبقه کارگرعلیه موجودیت سرمایه…

در باره شعار جدائی دین از دولت

شعار جدائی دین از دولت شعار بورژوازی اروپا در دوره های معینی از تاریخ بود. شعار زمانی است که بورژوازی به قدرت مسلط سیاسی تبدیل نشده بود، طبقه سرمایه دار یک ماشین دولتی سازمان یافته و از همه لحاظ متکامل…

از ضد سرمایه داری تا ضد سرمایه داری

بانک مرکزی ایران در میان آنچه که اطلاعات آماری می نامد، گزارشی پیرامون هزینه خانوارهای ایرانی، در سال 1392 منشر کرده است. در این گزارش مطابق معمول کل جمعیت حدوداً 80 میلیونی کشور، بر اساس میزان درآمد، به ده گروه…

جنبش‏ كارگرى در خيزش‏ معلمان

پاييز امسال شاهد اعتراض‏ سراسرى چند صد هزار معلم عليه گرسنگى، فقر و بى حقوقى ناشى از مناسبات كار مزدورى در جامعه‌ى ايران بود. سطح نازل دست مزد، تنگ دستى و وضعيت رقت بار معيشتى، تسلط خفقان و حضور يكه…

جنبش کارگری و سازمانیابی ضد سرمایه داری کدام نوع تشکل یابی؟ یا متشکل شدن کدام جنبش؟

نقطه عزیمت ما در سازمانیابی جنبش کارگری خمیره طبیعی ضد سرمایه داری بودن این جنبش است. ما قرار نیست طبقه کارگر را ضد سرمایه داری کنیم. این طبقه در هستی اجتماعی و در بنیاد شرائط کار و زیست و طبیعت…

جنبشی که در اسارت بی افقی  است

سال جاری، سال وقوع عظیم ترین اعتصابات کارگری در قاره اروپا بوده است. یونان برای روزهای متوالی در فواصل زمانی مختلف در تسخیر کارگران قرار داشت. همه جا تعطیل و چرخ تولید اضافه ارزش عجالتاً نمی چرخید. مدار بازچرخی سرمایه…

ریشه تهاجمات هار سرمایه در کجاست

طیف احزاب و محافل چپ در « رادیکال» ترین موضع گیری ها یا به تعبیر خودشان آگاهگری ها از تعرضات مستمر سرمایه داران و نظام سرمایه داری به بهای واقعی نیروی کار و سطح معیشت کارگران سخن می رانند. واقعیتی…

بدون شوراهای سرمایه ستیز کارگری جنبش آگاه ضد سرمایه داری وجود ندارد

  هر دو طیف رفرمیست های راست و چپ در نقد جنبش لغو کار مزدی و در اعتراض به راهبرد سازمانیابی شورائی توده های کارگر به طور همصدا و همگن اظهار می دارند که این راهبرد بر هستی واقعی طبقه…