جنبش شورایی و گفتمان دولت گذار

بحث را با توضيح کوتاهی پيرامون شوراهای ضد سرمايه داری و تفاوت بنيادی آن ها با آنچه ديگران شورا می نامند،
شروع کنيم . شوراها برای ما، جنبش متشکل آحاد توده های کارگر عليه موجوديت سرمايه داری و عليه کل اشکال ستم، …

بحران اقتصادی

بحران با سرمایه دارى عجین شده است. گرچه بحران ویژه ى سرمایه دارى نیست و در سیستمهاى قبل از سرمایه دارى نیز وجود داشته است، اما براى سرمایه دارى ویژه شده، به صورت امرى تکرارى در آمده، و حالت سیکلى پیدا کرده است …

سرمایه داری ایران و تعمیق بحران اقتصادی

حسن روحانی در نطق سالانه خود در نهاد موسوم به «سازمان ملل» به وضعيت اقتصادی روز ايران اشاره کرده است و از رشد چهار و چهار دهم درصدی سخن رانده است!! اينکه او اين رقم را از کجا آورده است هيچ معلوم نيست. اما …

تاریخ جنبش کارگری ایران، فصل نهم

تاریخ جنبش کارگری ایران، فصل نهم از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ جنبش شورا سازی و تصرف کارخانه ها گسترش روزافزون اعتصابات کارگری و تشدید خیزش های خیابانی کارگران، به ویژه در ماههای پائیز و سپس زمستان […]

چین، هجوم سرمایه به حد اقل معیشت کارگران و مارش اعتراض طبقه کارگر

موضوع این مقاله بررسی وضعیت معیشتی (دستمزد و مزایا) طبقه کارگر چین و جنبش آن در قرن بیست و یک میلادی (پایان قرن چهاردهم شمسی) است. این بررسی که مشتمل بر پژوهش های انیستیتوهای جهانی […]