کمونیسم لغو کار مزدی

کمونیسم لغو کار مزدی

جنبش کارگری و گمراهه آنارشیسم

آنارشیسم رویکردی رفرم گرا اما چپ نما، در درون جنبش کارگری جهانی است. نوعی جهتگری معترض علیه مظاهر قدرت و تبعات هستی سرمایه که به هیچ وجه ضد سرمایه داری نیست. با رابطه خرید و فروش نیروی کار در آشتی…

پرولتاریا و فرایند انقلاب ضد سرمایه داری

هیچ نظام اجتماعی قبل از آنکه کلیه نیروهای مولده مورد نیازش رشد یافته باشد مضمحل نمی شود و مناسبات تولیدی برتر جدید، هیچ گاه قبل از آنکه شرائط مادی وجود آن در چهارچوب جامعه قدیم به حد بلوغ رسیده باشد،…

کمونیسم شورائی و کمونیسم لغو کار مزدی

انقلاب اکتبر چند شاخص مهم داشت. متعاقب وقوع انقلاب، جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر روسیه شکست خورد. رویکرد سرمایه داری دولتی نافذ در این جنبش که توسط بلشویسم و راهبردهای لنینی نمایندگی می شد، پیروز گردید. کمونیسم بورژوائی تفسیر…

پرولتاریا و پراتیک آگاه ضد سرمایه داری

احزاب چپ قرن بیستمی حتی رادیکال ترین آنها، در هیچ یک از وجوه هستی خویش، میراث دار ماتریالیسم انقلابی و آموزش های مارکسی مبارزه طبقاتی نبوده اند و نیستند، اما این بیگانگی زمانی که به روایت آگاهی یا اندیشه ضد…

به توده های کارگر یونان

رویدادهای روز یونان و به قدرت رسیدن حزب چپگرای «سیریزا» در این کشور، روزهاست که نقل محافل مختلف بین المللی شده است. « هر کسی را سر چیزی و تمنای کسی است» و در این میان کارگران یونان هستند که…

سرمایه، دیکتاتوری، توهم و نخبه سالاری

وقتی از دیکتاتوری هار سرمایه سخن می گوئیم، لبه تیز کنکاش ها، به طور معمول روی مسائلی چون سرکوب پلیسی و میلیتاریستی مبارزات کارگران یا سایر جنبش های اجتماعی، خفقان عمومی، فقدان آزادی های سیاسی و حقوق مدنی، محروم ماندن…

پرولتاریا، آگاهی، مبارزه طبقاتی و تشکل

ناصر پایدار   پرولتاریا، آگاهی، مبارزه طبقاتی و تشکل تاریخ زندگی بشر حاصل اعجاز اندیشه ها و ایدئولوژیها یا پرتو رسالت اندیشمندان و نظریه پردازان نیست. اندیشه ها به طور فی نفسه هیچ تاریخی ندارند و بدون وجود انسان های اندیشنده، و…

پرولتاریا، آگاهی، مبارزه طبقاتی و تشکل

تاریخ زندگی بشر حاصل اعجاز اندیشه ها و ایدئولوژیها یا پرتو رسالت اندیشمندان و نظریه پردازان نیست. اندیشه ها به طور فی نفسه هیچ تاریخی ندارند و بدون وجود انسان های اندیشنده، و بدون وجود طبقات اجتماعی معینی که این افکار و…