سرمایه و بحران

سرمایه و بحران

بورژوازی و معضل بقای سرمایه داری

  فقط کارگران دنیا نیستند که وجود سرمایه داری با طوفان سهمگین افزایش فشار استثمار و دنیای مصیبت هایش برایشان غیرقابل تحمل شده است، تدبیر ماندگاری روز به روز این نظام برای بورژوازی نیز دشوار است. به سوئد ستیغ رفیع…

ریشه تهاجمات هار سرمایه در کجاست

طیف احزاب و محافل چپ در « رادیکال» ترین موضع گیری ها یا به تعبیر خودشان آگاهگری ها از تعرضات مستمر سرمایه داران و نظام سرمایه داری به بهای واقعی نیروی کار و سطح معیشت کارگران سخن می رانند. واقعیتی…

بحران سرمایه داری و جنبش کارگری

انحصارات عظیم صنعتی و مالی امریکا در طول یک سال اخیر و تا پیش از پایان ماه اکتبر بیشتر از 1000 میلیارد دلار ارزش خود را از دست داده اند. میزان سقوط بهای اوراق بورس در « وال استریت» فقط…

!ناسیونال رمانتیسیسم، تئوری اقتصاد رانتی و استبداد نفتی

  رسالت ناسیونالیست های خیالباف ایرانی تاریخاً این بوده است که به توده های کارگر و فعالین سیاسی جنبش کارگری، القاء کنند که « سرمایه داری ایران یک سرمایه داری درست و حسابی نیست!! که هر چه ده ها میلیون…

سرمایه، بحران و حوزه یورو

بحران جاری سرمایه داری و پیچ و تاب و توفندگی آن در بخشهای مختلف سرمایه جهانی از جمله حوزه یورو نمایشگاه بسیار زنده ای از مجموعه حرف هائی است که مارکس در کالبدشکافی این پدیده و برای نشان دادن ریشه…