کارگران ضد سرمایه داری

کارگران ضد سرمایه داری

از نشریه علیه سرمایه: چرا این نشریه را منتشر می کنیم

ما عده ای کارگریم، تا چشم باز کرده ایم شاهد استثمار وحشیانه پدران و مادران و همسایگان و اهالی محله کارگرنشین خود و همه کارگران توسط سرمایه‌داران و سرمایه بوده ایم. با گوشت و پوست و رگ و خون خود…

از نشریه علیه سرمایه: سرمایه داری خوب و بد چه صیغه ای است

بارها شنیده‌ایمکه : “سرمایه‌داری در ذات خود اشکالی ندارد و هرچه ایراد و اشکال است از سرمایه‌داران است.” یا می شنویم که می‌گویند‌: “بخش سرمایه دولتی است که ضد کارگر،عامل گرانی و بیکاری و مانع آزادی و حق تشکل است.”…