کارگران و اول ماه مه

کارگران و اول ماه مه

اول ماه مه با کدام بیرق؟

«نصف ثروت جهان در دست یک صدم جمعیت ساکنان زمین است، دارائی یک درصد از سرمایه داران دنیا بالغ بر 110 تریلیون دلار است. این رقم 48 درصد تمامی ثروت موجود در جهان و چند ده برابر کل دار و…

اول ماه مه چه کنیم؟

همزنجیران کارگر! همه از اول ماه مه می گویند. پیشینه این روز چه بوده است. کارگران شیکاگو چه کار کردند، پرچمی که افراشتند کدام موج را پدید آورد، روز خیزش آنان در کدام فرایند به روز جهانی کارگر تبدیل شد.…

با اول ماه مه چه کنیم؟

( در آستانه ماه مه 2011 . اردیبهشت 1390) روزها هیچ قداستی ندارند. هیچ نحوستی نیز ندارند. آنچه شایسته تقدیس یا تقبیح است کارها و رخدادهائی است که توسط انسان ها در دل زمان، یا به بیان روشن تر در…

جمعی از کارگران عسلویه: اول ماه مه است، طرحی نو دراندازیم

اول ماه مه روز پاسداشت مبارزات خودجوش، سراسری و جهانی کارگری علیه سرمایه است. این مبارزات از استرالیا شروع شد و در آمریکا در مصافی خونین میان توده های کارگر و سرمایه زیر فشار بربریت ها و ترفندهای سرمایه داران…