از خلق گرایی میلیتانت دینی تا کمونیسم خلقی میلیتانت

دانلود

از خلق گرایی میلیتانت دینی تا کمونیسم خلقی میلیتانت

(تحولات درونی سازمان مجاهدین خلق) (از آغاز تا 1357)

فهرست مطالب:

 • در دل مبارزه دهقانان و کارگران
 • در جبهه ملی دوم
 • بعد از 15 خرداد 1342
 • در سازمان مجاهدین خلق
 • پروسه تدارک و آمادگی برای عملیات نظامی
 • شبیخون رژیم به سازمان (ضربه شهریور 50)
 • بازسازی سازمان، ترميم ضربات شھريور و گسترش عملیات چریکی
 • تحولات ايدئولوژيک درون سازمان (دوره نخست)
 • فاز دوم پروسه تحولات ايدئولوژيک و سياسی 52 تا 54
 • کمونیسم خلقی میلیتانت
 • تصادمات فاجعه بار خونین درون سازمان
 • دستاوردهای مثبت و گامهای به پیش
 • نقد مشی چریکی و بازکاوی پروسه تحولات دو ساله
 • فرار 3 عضو مرکزیت سازمان
 • خیزش سراسری علیه رژیم شاه، عروج ارتجاع هار اسلامی و …
 • حمام خون 17 شهریور
 • پویه مناقشات یک ساله و تجزیه سازمان مجاهدین م.ل
 • قیام بهمن و سرنوشت چپ خلقی
 • سرکشی تناقضات کمونیسم خلقی، عروج فاشیسم درنده اسلامی و فروپاشی طیف «خط 3»
 • … تا کمونیسم لغو کارمزدی
 • انتشار سیمای سوسیالیسم
 • رویکرد ضد کارمزدی و جنبش کارگری ایران

دانلود