سرمایه داری ایران در 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی

سرمایه داری ایران در 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی

کلیه دولت های موجود جهان، مستقل از شیوه های متمایز ایفای نقش، دیکتاتوری، دموکراتیک، فاشیستی، پارلمانی، نظامی، دینی یا لائیک بودنشان، در بنمایه طبقاتی خود، سرمایه متعین در منظومه ای از فراساختارهای سیاسی، حقوقی، مدنی و ایدئولوژیک هستند. مبارزه طبقاتی توده های کارگر قطعا، شکل و شمایل یا حتی کارکرد پدیده دولت را به زیر شلاق می گیرد اما تا وقتی سرمایه داری باقی است تعریف فوق از دولت به قوت خود باقی خواهد بود. جمهوری اسلامی در پویه پیدایش خود تجسم عروج فاشیسم دینی بورژوازی از درون بحران اقتصادی سرمایه داری بود. آنچه در فردای قیام بهمن 57 زیر نام جمهوری اسلامی اعلام موجودیت کرد، ارتجاعی ترین و منحط ترین لایه طبقه سرمایه دار ایران با سازماندهی، ایدئولوژی، رویکرد، سیاست و ساز و کارهای معلوم الهویه پیشینه دار را پشت سر خود داشت.http://www.negah1.com/negah/negah32/negah32-2.pdf