در شط جاری تاریخ

کتاب حاضر محتوی دو مقاله و مجموعه ای «شعر»، در سال 1369 خورشیدی تهیه و در سوئد به چاپ رسید. من در عمر خویش نه اهل سرودن شعر بودم و نه هیچ فعالیت ادبی داشتم. نگارش این متون و به قلم آوردن این «شعرها» هم قطعاً هیچ نشانی از شروع این نوع کارها یا تمایل خاصی به انجام چنین فعالیت‌هایی نداشت. به عنوان فردی از جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر و پای بند آرمان رهائی انسان از استثمار طبقاتی، وجود طبقات، دولت یا هر قید بالای سر خود، دوران خاصی را پشت سر می‌نهادم. با شکست رعب انگیز جنبش کارگری ایران در سال 57 و تعمیق و تکمیل فزاینده این شکست فاجعه‌بار در سالهای بعد، کل استخوان‌بندی و شیرازه طبقاتی، اجتماعی، نظری، استراتژیک چپ قرن بیستمی یا چپ خارج از مدار پیکار ضد سرمایه‌داری طبقه کارگر، برایم همچنان که برای یارانی دیگر آماج سؤال شد. به سهم خویش به این جمعبندی رسیدم که باید دست به کار یک خانهتکانی بنیادی شد، باید به نقدی رادیکال، مارکسی و طبقاتی از گذشته دست یازید و این نقد را به تمامی پهنه ها، به چگونگی کالبدشکافی سرمایه‌داری، شناخت از جنبش کارگری، سرنگونی‌طلبی، سرمایه‌ستیزی و کمونیسم طبقه کارگر، مطالبات عاجل کارگران، ارتباط ارگانیک عرصه‌های متنوع مبارزه طبقاتی، رابطه اندرونی مبارزات روز با جنگ تعیین سرنوشت این طبقه و مسائل دیگر گسترش داد…

دانلود کتاب

http://www.simayesocialism.com/wp-content/uploads/2019/03/%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B7-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE.pdf