سرمایه و بحران

  ——–—–{ دانلود }———— —————— تاریخ انتشار: 1381 تعداد صفحات: 317 —————— فهرست مطالب: بورژوازی ايران و پويه مختل بازتوليد سرمايه داری بحران سرمايه داری و جنبش کارگری ناسیونال رمانتیسیسم، تئوری اقتصاد رانتی و استبداد […]

مجموعه مقالات (اقتصادی – سیاسی)

  ———–{ دانلود }———— فهرست مطالب: سرمایه داری ایران و تعمیق بحران اقتصادی سرمایه جهانی و خاورمیانه اقتصاد سیاسی و بحث تورم خاورمیانه، مناقشات درون بورژوازی جهانی و موقعیت رژیم ایران جنبش کارگری و گفتمان […]

گفتگو با نشریه آرش پیرامون جنبش کارگری ایران

س-  به نظر شما سطح «آگاهیِ طبقاتی» کارگران ایران در چه مرحلهای است؟ ناصر پایدار: هر نوع داوری در باره حد و حدود آگاهی طبقاتی کارگران ایران نیازمند توضیح روایتی است که ما از پدیده […]

رفرمیسم راست اتحادیه ای

  ——–—–{ دانلود }———— —————— تاریخ انتشار: 2008 تعداد صفحات: 286 —————— فهرست مطالب: مناقشات درون بورژوازی جهانی، سازمان های کارگری جهانی جنبش کارگری سوئد و اتحادیه سراسری کارگران اتحادیه سراسری کارگران نروژ و ژست […]