اتحادیه ی متال و دور جدید مذاکرات تعرفه ی مزدی

این مذاکرات معمولا هر دو سال یک بار انجام می گیرد. اتحادیه مدتی قبل از شروع مذاکره تبلیغات را آغاز می کند؛ با تیترهای بزرگ در روزنامه ها و با مصاحبه های مکرر اعلام می […]

طبقه کارگر ایران و احزاب و محافل سندیکاپرست ایرانی

روز سه شنبه اول ماه ژوئن، اتحادیه سراسری کارگران آمریکا FAL- CIO که مدعی داشتن بیش از 10 میلیون عضو کارگر است اقدام به صدور یک بیانیه مهم!! مطبوعاتی کرد. اتحادیه مذکور با صدور این بیانیه اعلام […]