جنبش کارگری ایران، مطالبات، سازمانیابی و مسائل جاری

motalebat-ru

چرا انقلاب شد و چرا انقلاب شکست خورد؟‌‌
انقلاب 57، نیروهای چپ و جنبش کارگری کردستان‌‌‌‌‌
بورژوازی و امامزاده طبقه متوسط‌‌‌‌‌‌
تکرار کمیک شکست‌های تراژیک
« درد وطن» و دعای توسل به حمله نظامی ناتو‌‌‌‌‌
مغزهای شسته و نفیر جغدهای سلطنت طلب‌‌‌‌‌
شوراهای کارگری ضد کار مزدی را بر پای داریم.‌‌‌‌‌
تکریم قهر سرمایه و تحریم قهر ضد سرمایه‌داری!‌‌‌‌‌
ناسیونال اسلامیسم احمدی نژاد و نبش قبر کورش‌‌‌‌‌