مجموعه ی مقالات در باره ی جنبش کارگری- اجتماعی (جلد دوم)

majmoemaghalat2

– شرایط کار در کارخانه‌های تولید کفش در چین – وضعیت کارگران در کارخانه‌های تولید کفش در اروپا – صنعت کفش و چرم در هند و وضیعیت کارگران – زنان کارگر در چین: 1947 تا 2007 – بحران اقتصادی – کار خانگی؛ بیگاری یا کار لازم تماعی – کار کودک در تایلند – اقتصاد زندان و زندانیان کارگر – کشورهای بریکس (BRICS) – سرمایه‌داری و کمونیسم – مهاجرت، فرار؛ پناه جویی، چرا؟ – سرکوب کارگران در اراک – مصاحبه با سویتا کارگر دوزنده در کامبوجیه

تاریخ جنبش کارگری ایران (فصل دهم، نیمه اول دهه شصت خورشیدی)

در فصل پیش گفته شد که جنگ دولت های سرمایه داری ایران و عراق، چگونه تمامی شرایط را برای سرکوب سراسری جنبش کارگری توسط رژیم اسلامی فراهم آورد. اما ارائه یک تصویر کم یا بیش […]

نگاهی به جنبش کارگری ایران و تصرف شورایی کارخانه ها

مبارزات کارگران هفت تپه بر علیه سرمایه در این دوره از مبارزات کارگری بدون آن که پشتیبانی و حمایت دیگر کارگران را داشته باشد؛ با ایستادگی و مقاومت در مقابل یورش سبعانه بربرمنشانه ی سرمایه […]

سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست

سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست

شکست «انقلاب» 57 در کنار دنیای پیامدهای دهشت‌بار و درس‌های مهم تاریخی خود، این پی‌آورد را هم داشت که بر دار و ندار چپ قرن بیستمی، نه فقط چپ پروروس، پروچینی یا منسوبین سنت تروتسکی بلکه کل طیف وسیع چپ خلقی، حتی رادیکال‌ترین رویکردهایش چوب حراج زد. شکست، بارقه‌های این حقیقت تلخ را تاباند که چپ ایران از آغاز تا آن روز حتی در منتهی‌الیه رادیکالیسم خود نه فقط هیچ ربطی به کمونیسم مارکسی لغو کار مزدی طبقه کارگر نداشته است، نه فقط کمکی به سازمانیابی جنبش ضد سرمایه‌داری این طبقه نکرده است که کاملاً بالعکس سد راه این سازمانیابی و مزاحمی پردردسر برای هر مقدار صف‌بندی مستقل طبقاتی توده‌های کارگر بوده است.

جنبش کارگری ایران، مطالبات، سازمانیابی و مسائل جاری

motalebat-ru

چرا انقلاب شد و چرا انقلاب شکست خورد؟‌‌
انقلاب 57، نیروهای چپ و جنبش کارگری کردستان‌‌‌‌‌
بورژوازی و امامزاده طبقه متوسط‌‌‌‌‌‌
تکرار کمیک شکست‌های تراژیک
« درد وطن» و دعای توسل به حمله نظامی ناتو‌‌‌‌‌
مغزهای شسته و نفیر جغدهای سلطنت طلب‌‌‌‌‌
شوراهای کارگری ضد کار مزدی را بر پای داریم.‌‌‌‌‌
تکریم قهر سرمایه و تحریم قهر ضد سرمایه‌داری!‌‌‌‌‌
ناسیونال اسلامیسم احمدی نژاد و نبش قبر کورش‌‌‌‌‌

دو دهه آغازین قرن بیست و یکم و طبقه کارگر (جلد دوم)

هدف از جمع آوری این مجموعه کوششی است در وهله ی نخست برای بررسی وضعیت طبقه کارگر در جهان،
شرایط حاکم بر آن و در وهله ی دوم بررسی این شرایط از طریق مبارزات انجام یافته ی کارگری با دیدی انتقادی، برای یافتن شیوه های به کار رفته در آن هاست، تا طبقه ی کارگر بتواند قدرت و ضعف آن ها را بیرون کشد. نقاط قوت را تکامل دهد تا در مبارزات آتی با تکیه بر آن ها و با  رفع ضعف ها و نواقص به پیش گام بردارد. در وهله ی سوم هدف در دسترس قرار دادن یک مجموعه ی چاپی است، که بشود بعد ها هم به آن، به عنوان مشتی از خروار رجوع کرد.

دنیای سرمایه داری و زنان

دنیای سرمایه داری به ساده ترین بیان، دنیای سرمایه داری است: بیرحم، استثمارگر و انسان ستیز، طبیعت ستیز و … هیچ جای سالمی در پیکر عفونت زده اش نیست که بشود استثنایش کرد؛ غیر از […]