ادامه نسل کشی اسرائیل در غزه، تداوم سکوت کارگران دنیا

سراسرغزه در آتش بمباران های هوائی و زمینی دولت نژادپرست دین سالار و هولوکاست پرداز اسرائیل می سوزد. کومه های مسکونی توده های کارگر این دیار، یکی بعد از دیگری با اصابت بمب ها تل […]