پرولتاریا و فلسفه

بازار فلسفه بافی داغ است و عده ای می گویند که سرمایه ستیزی ریشه ای یا کمونیسم نوعی از آگاهی و شناخت است که مارکس در پروسه نقد رادیکال فلسفه کانت و هگل و فویرباخ […]

سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست

سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست

شکست «انقلاب» 57 در کنار دنیای پیامدهای دهشت‌بار و درس‌های مهم تاریخی خود، این پی‌آورد را هم داشت که بر دار و ندار چپ قرن بیستمی، نه فقط چپ پروروس، پروچینی یا منسوبین سنت تروتسکی بلکه کل طیف وسیع چپ خلقی، حتی رادیکال‌ترین رویکردهایش چوب حراج زد. شکست، بارقه‌های این حقیقت تلخ را تاباند که چپ ایران از آغاز تا آن روز حتی در منتهی‌الیه رادیکالیسم خود نه فقط هیچ ربطی به کمونیسم مارکسی لغو کار مزدی طبقه کارگر نداشته است، نه فقط کمکی به سازمانیابی جنبش ضد سرمایه‌داری این طبقه نکرده است که کاملاً بالعکس سد راه این سازمانیابی و مزاحمی پردردسر برای هر مقدار صف‌بندی مستقل طبقاتی توده‌های کارگر بوده است.