اتحادیه ی متال و دور جدید مذاکرات تعرفه ی مزدی

این مذاکرات معمولا هر دو سال یک بار انجام می گیرد. اتحادیه مدتی قبل از شروع مذاکره تبلیغات را آغاز می کند؛ با تیترهای بزرگ در روزنامه ها و با مصاحبه های مکرر اعلام می […]

اعتصاب، شورا و تسخیر مراکز کار

مبارزه طبقاتی، اعمال قدرت طبقات اساسی متضاد علیه یکدیگر است. در درون جامعه سرمایه داری دو طبقه کارگر و سرمایه دار هستند که دو قطب متخاصم این پیکار را تعیین می کنند. جنبش کارگری بر […]

بر ما چنین گذشت همزنجیر

1-ru

دانلود قرن ها پيش، قابله هوشمند تاريخ، نسل نخست ما را از دامن اقتصاد کالايی متولد ساخت. به عنوان کسانی که نيروی کارشان کالا است و همين کالا تنها مايملک آنان است، به عنوان فروشندگان […]

ادامه نسل کشی اسرائیل در غزه، تداوم سکوت کارگران دنیا

سراسرغزه در آتش بمباران های هوائی و زمینی دولت نژادپرست دین سالار و هولوکاست پرداز اسرائیل می سوزد. کومه های مسکونی توده های کارگر این دیار، یکی بعد از دیگری با اصابت بمب ها تل […]

زن و طبقه

قبل از خواندن مقاله مایلم توجه خوانندگان را به مطالب زیر جلب کنم. سوای اطلاعات جالبی که مقاله در باره ی زنان طبقه کارگر در ایالات متحده آمریکا در اختیار ما می گذارد که گدشته از […]