کارگران جهان! به جنایات جمهوری اسلامی علیه رضا شهابی اعتراض کنید!

  رضا شهابی سالهاست که در شکنجه گاههای جمهوری اسلامی با مرگ دست و پنجه نرم می کند. او عضو سندیکای شرکت واحد است و در چهارچوب مبارزات سندیکائی خواستار افزایش دستمزد و کاهش فشار […]