انقلاب 57، نیروهای چپ و جنبش کارگری کردستان

« ملت» بیان دروغین و وارونه ای از هستی اجتماعی انسان ها است. روند تولید اضافه ارزش و فرایند مسخ و جعل پدیدارهای زندگی بشر پروسه های متحد، ارگانیک و مرکبی را در شیوه تولید […]

قیام بهمن و بورژوازی درنده اسلامی

آنچه در سال 1357 خورشیدی، در ماههای پیش و پس قیام بهمن، در ایران روی داد، محصول طبیعی افت و خیزهای ممتد مبارزه طبقاتی دهه های پیش، در درون جامعه و تأثیر گریزناپذیر عناصر متفاوت […]

جنبش کارگری کردستان از انقلاب بهمن تا امروز

ناصر پایدار   جنبش کارگری کردستان از انقلاب بهمن تا امروز   کردستان و « حق تعیین سرنوشت خلقها» رشد ناموزون، انکشاف نامتوازن عرصه های مختلف افتصادی، توزیع جغزافیائی ناهمگون انباشت و توسعه متششت سیاسی، فرهنگی […]

انقلاب 57، طبقه کارگر و جنبش شورایی

با اجرای اصلاحات ارضی رژیم شاه طی دهه 40، روند سرمایه داری شدن جامعه ایران به سرانجام رسید و باین ترتیب با غالب شدن  شیوه تولید سرمایه داری در جامعه،  طبقه کارگر ایران بدنبال شصت سال مبارزات متناوب […]