كمونيسم و ديالكتيك مادى ماركس‏ يا «ايدۀ مطلق» و «روح تاريخ هگل»؟

“صدمه اى كه ديالكتيك به دست هگل از فريفتارى مى كشد، به هيچوجه مانع از اين نيست كه هگل براى نخستين بار به نحوى جامع و آگاه اشكال عمومى حركت ديالكتيك را بيان نموده است. […]

پرولتاریا و فرایند انقلاب ضد سرمایه داری

هیچ نظام اجتماعی قبل از آنکه کلیه نیروهای مولده مورد نیازش رشد یافته باشد مضمحل نمی شود و مناسبات تولیدی برتر جدید، هیچ گاه قبل از آنکه شرائط مادی وجود آن در چهارچوب جامعه قدیم […]

پرولتاریا و پراتیک آگاه ضد سرمایه داری

احزاب چپ قرن بیستمی حتی رادیکال ترین آنها، در هیچ یک از وجوه هستی خویش، میراث دار ماتریالیسم انقلابی و آموزش های مارکسی مبارزه طبقاتی نبوده اند و نیستند، اما این بیگانگی زمانی که به […]

کمونیسم شورائی و کمونیسم لغو کار مزدی

انقلاب اکتبر چند شاخص مهم داشت. متعاقب وقوع انقلاب، جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر روسیه شکست خورد. رویکرد سرمایه داری دولتی نافذ در این جنبش که توسط بلشویسم و راهبردهای لنینی نمایندگی می شد، […]

سرمایه، دیکتاتوری، توهم و نخبه سالاری

وقتی از دیکتاتوری هار سرمایه سخن می گوئیم، لبه تیز کنکاش ها، به طور معمول روی مسائلی چون سرکوب پلیسی و میلیتاریستی مبارزات کارگران یا سایر جنبش های اجتماعی، خفقان عمومی، فقدان آزادی های سیاسی […]

پرولتاریا، آگاهی، مبارزه طبقاتی و تشکل

ناصر پایدار   پرولتاریا، آگاهی، مبارزه طبقاتی و تشکل تاریخ زندگی بشر حاصل اعجاز اندیشه ها و ایدئولوژیها یا پرتو رسالت اندیشمندان و نظریه پردازان نیست. اندیشه ها به طور فی نفسه هیچ تاریخی ندارند و بدون […]