کار کودکان

کار کودکان                                                                                فریده ثابتی ، 2004 در این مفهوم دو کلمه ” کار ” و ” کودک ” احتیاج به توضیح دارند. باید دید کودک کیست و کار چیست و شمول آن در چه محدوده […]