طبقه ی کارگر و چشم انداز مبارزه ی طبقاتی در ایران مصاحبه «نگاه»با ناصر پایدار

1– شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی حاضر در ایران، در متن بحران اقتصادی سرمایه داری جهانی و تحولات سیاسی بین المللی و منطقه ا ی، شرایطی بحرانی و خطیر است. در آغاز این گفت وگو، خوب […]

گفتگو با نشریه آرش پیرامون جنبش کارگری ایران

س-  به نظر شما سطح «آگاهیِ طبقاتی» کارگران ایران در چه مرحلهای است؟ ناصر پایدار: هر نوع داوری در باره حد و حدود آگاهی طبقاتی کارگران ایران نیازمند توضیح روایتی است که ما از پدیده […]

مصاحبه فریده ثابتی با رادیو حزب کمونیست در رابطه با مسائل کارگری

یک سال گذشت اما حکایت هم­چنان باقی است!                           آپریل 2005 سئوال: تشکل طبقاتی کارگران چه مختصاتی باید داشته باشد و چه نقشی می تواند در روند رو به پیش جنبش طبقه کارگر داشته باشد؟ […]