گفتگو با نشریه آرش پیرامون جنبش کارگری ایران

س-  به نظر شما سطح «آگاهیِ طبقاتی» کارگران ایران در چه مرحلهای است؟ ناصر پایدار: هر نوع داوری در باره حد و حدود آگاهی طبقاتی کارگران ایران نیازمند توضیح روایتی است که ما از پدیده […]

مصاحبه فریده ثابتی با رادیو حزب کمونیست در رابطه با مسائل کارگری

یک سال گذشت اما حکایت هم­چنان باقی است!                           آپریل 2005 سئوال: تشکل طبقاتی کارگران چه مختصاتی باید داشته باشد و چه نقشی می تواند در روند رو به پیش جنبش طبقه کارگر داشته باشد؟ […]