!بر ما چنین گذشت، هم زنجیر

قرن ها پیش، قابله هوشمند تاریخ، نسل نخست ما را از دامن اقتصاد کالایی متولد ساخت. به عنوان کسانی که نیروی کارشان کالا است و همین کالا تنها مایملک آنان است، به عنوان فروشندگان نیروی کار، بردگان مزدی، انسان های…

نقد انتقاد نئولیبرالیسم بر بازار آزاد و آزادی بطور کلی

نظرات به ظاهر رادیکال هاروی در زمینه ی تهاجم سرمایه، خصوصا سرمایه های مالی و بنیاد هایی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و یا وال استریت به حداقل معیشت کارگران جهان، توده وسیعی از کارگران و بخصوص دانشجویانی…

خاورمیانه، مناقشات درون بورژوازی و موقعیت رژیم ایران

«انتخابات» اخیر ریاست جمهوری امریکا، فاشیسم را قدرت تازیدن داد. «ترامپ»، در نقش نماد کمیک این فاشیسم بر اریکه حکمرانی عظیم ترین قطب سرمایه جهانی جلوس کرد و متعاقب آن، استراتژی فرسوده، فروپاشیده، متلاطم و سرگردان بین المللی و خاورمیانه…

جنبش کارگری و رویکرد لغو کار مزدی

بحث امروز را با این جمله معروف مارکس شروع می کنم:«هیچ نظام اجتماعی تاریخی قبل از آنکه کلیه نیروهای مولده مورد نیاز، رشد یافته باشند، مضمحل نمی شود و مناسبات تولیدی برتر جدید هیچ گاه قبل از آنکه شرایط مادی…

راهبرد لنینی مبارزه طبقاتی و جنبش کارگری

جنبش کارگری اسیر وضع بسیار اسفباری است. بورژوازی همه جا به هر تعرضی دست می زند و در هیچ کجا با هیچ مقابله سازمان یافته ضد سرمایه داری مواجه نیست. بحث این نیست که سرمایه دستاوردهای مبارزات کارگران را سلاخی…

در آستانه اول ماه مه

اول ماه مه، روز نمایش قدرت پیکار طبقه کارگر علیه بنیاد وجود بردگی مزدی است، اما، جنبش ما به فرومانده ترین، زبون ترین، فرسوده ترین و ذلیل ترین وضعیت ممکن سقوط کرده است. از ریل واقعی کارزار طبقاتی خود خارج…

بورژوازی جهانی و سرنوشت جنگ سوریه

نقطه، نقطه دنیای روز کانون اشتعال کوره های انسان سوزی سرمایه داری است. خاورمیانه یکی از تعفن بارترین این کانون ها است و در اینجا، در طول و عرض این برهوت جهنم گون، آنچه در سوریه جریان داشته است، جریان…

انتخابات و راهبرد کارگران

شرائط روز جامعه از همه لحاظ باردار حوادث است. فقر و گرسنگی بیداد می­کند. بیکاری  مستمراً و روز به روز افزایش می­یابد. آمارها از فزونی 200 هزار نفری توده کارگر بی­خانمان و بدون نان و پوشاک فقط در یک ناحیه…

جنبش کارگری و شوراهای ضد سرمایه داری

شوراسازی در جنبش کارگری جهانی پیشینه ای به طول تمامی تاریخ این جنبش دارد. به بازکاوی گذشته های دور نیاز نیست. از کمون پاریس آغاز کنیم. احزاب طیف رفرمیسم چپ، درس های پرعظمت « کمون» را تحریف کرده اند و…

در سالگرد کمون پاریس

شیپور جنگ در پاریس، میان دو اردوی طبقاتی متخاصم با طنین هر چه پرشکوه تر به صدا در آمد. دو طبقه کارگر و سرمایه دار در نقطه ای از دنیا، در قلب قاره اروپا در مقابل هم صف آراستند. وقتی…

قیام بهمن و بورژوازی درنده اسلامی

آنچه در سال 1357 خورشیدی، در ماههای پیش و پس قیام بهمن، در ایران روی داد، محصول طبیعی افت و خیزهای ممتد مبارزه طبقاتی دهه های پیش، در درون جامعه و تأثیر گریزناپذیر عناصر متفاوت و متضاد این مبارزه بر…

جنبش‏ كارگرى ايران و انقلاب 57

  در بارة جنبش‏ كارگرى ايران و حوادث سال 57 سخن فراوان گفته شده است. اين بحث ها عموماً حول «عدم آمادگى كارگران براى سركردگى انقلاب» ، بى تشكيلاتى و بى حزبى طبقه كارگر، هجوم سبعانه جمهورى اسلامى در كار…

چرا انقلاب شد و چرا انقلاب شکست خورد

پرسش بالا دو بخش دارد و لاجرم دو پاسخ می خواهد. پاسخ نخست را باید در موجودیت و سلطه سرمایه داری جست و برای یافتن جواب دوم باید حتماً به سراغ  پرولتاریا رفت. انقلاب 57 در جامعه ای رخ داد…

سرمایه چون اپیدمی

سرمایه داری و دولت های آن مدعی اند که در طول تاریخ موجودیت خود زندگی انسان ها و سطح استاندارد آن ها را بهتر کرده اند 

[مارکس پژوهی» بین المللی! و مقاله [«سرمایه» در ایران»

 عده ای از «مارکس پژوهان»! و «مارکس شناسان»! سرشناس دانشگاهی اعلام داشته اند که در صد و پنجاهمین سالگرد انتشار جلد اول کاپیتال مارکس، کتابی منتشر می سازند و در این کتاب به بررسي ويراست ‌هاي متفاوت مجلدات مختلف كاپيتال…

پیروزی کارگران شرکت قالب های سایپا

اعتصاب کارگران شرکت قالب های سایپا پیروز شد. صاحبان سرمایه و دولت آنها در مقابل قدرت پیکار کارگران حتی همین قدرت سازمان نیافته فاقد هر میزان استخوان بندی سراسری طبقاتی، همین قدرت بسیار محدود بی بهره از حداقل تدارک و…

اعتصاب در شرکت قالب های سایپا

شرکت قالب های سایپا در کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج قرار دارد. در این کارخانه بدنه انواع اتوموبیل ها و به ویژه خودرو پراید تولید می گردد. محصولات شرکت در اختیار صنایع خودروسازی کشور و بیش از همه کارخانه پراید…